Els projectes finalistes

ESCENES

ESCENES

Aquest projecte planteja re-programar els usos i adaptar-los a les noves necessitats a partir d’una actualització tecnològica basada en estratègies energètiques, estructurals i materials que donin una resposta sostenible als nous requeriments amb el mínim impacte possible sobre el patrimoni i el seu entorn.

Consulta la memòria completa

Pel que fa a l’estratègia d’intervenció:

  • Es tracta d’una proposta capaç d’acollir diferents activitats i de transformar-se en el temps, tant per absorbir noves demandes com per re-definir els usos inicialment implementats.
  • Es restitueixen les naus laterals desdibuixades amb l’última reforma mitjançant dos altells lleugers que segueixen el ritme de les crugies i que apareixen de forma discreta col·locant-se sempre en segon pla respecte la preexistència.
  • S’incorpora en la nau central un conjunt de tarimes elevables i un sistema de pont grua amb truss motoritzats per poder ubicar els elements escènics en qualsevol punt de l’espai.
  • S’actua en la coberta i en les obertures existents per il·luminar l’interior i garantir la possibilitat d’enfosquir l’espai amb protectors solars incorporats en les fusteries.
  • Es milloren les connexions amb el claustre obrint nous passos i es col·loca un paviment de relliga a l’absis que permet deixar vistos els treballs d’excavació i les cinc antigues espitlleres.

Pel que fa a l’escenografia, es defineix un sistema modular de tarimes que transformen la platea en una superfície totalment practicable. Aquests elements homologats, que s’aixequen manualment ajudats d’un sistema hidràulic, possibiliten la formació de grades, escenaris, graons, passarel·les i qualsevol altre tipus de configuració entre 0,00 i 1,50m d’alçada.

En el terreny dels usos i la polivalència el projecte ofereix...

Un espai capaç d’acollir múltiples usos diferents, treballant de forma diàfana o sectoritzada. Es proposa un sistema que pot funcionar com un teatre clàssic amb escenari frontal a la italiana o acollir nous programes teatrals contemporanis (escenari central, altells com a escenaris complementaris o teatre dinàmic obert al claustre).

La capacitat de transformar-se en una gran sala plana, conscient de l’ús més quotidià a mode de centre cívic.

En l’àmbit de l’eficiència energètica, el projecte planteja les següents estratègies:

Es disposen un seguit d’actuacions bioclimàtiques per tal d’assolir la temperatura de confort a nivell de terra, renunciant a climatitzar la totalitat del volum.

A l’estiu s’aconsegueix el confort amb la inèrcia tèrmica dels murs, el sobre aïllament de la coberta, la recuperació d’obertures existents per ventilació creuada, els tendals protectors als lluernaris i els ventiladors.

Es regenera l’aigua pluvial per a inodors i neteja i s’instal·len equips d’alta eficiència, aconseguint un estalvi del 70% d’aigua de xarxa.

Es persegueix la màxima captació fotovoltaica a la coberta sud per garantir l’autosuficiència i cedir el sobrant als edificis municipals veïns.